14
พ.ย. 2555
รายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "หมอนวันสุข" ครั้งที่ 1 - 8
รายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "หมอนวันสุข" ครั้งที่ 1 - 8
รายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "หมอนวันสุข" ครั้งที่ 1 - 8

ครั้งที่ 1

1
กัณฐรัตน ศาตรจีนพงษ์
เทสโก้โลตัส บางใหญ่
2
กิตติ ตั้งธนานุสนธิ์
เซ็นทรัล ขอนแก่น
3
จินตนา มาประกอบ
เอกชัย
4
นภัสวรรณ นุ้ยตูม
ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ
5

พเยาว์ โสหา

เทสโก้โลตัส บางใหญ่
6

ดิเรกฤทธิ์ คงชาวนา

พันธ์ทิพย์พลาซ่า จ.เชียงใหม่
7

ปราน แก้วนิพนธ์

ดาวคะนอง
8

ปัทมา เดชทองจันทร์

โลตัส จรัญสนิทวงศ์
9

ปานทิพย์ วิทยประพัฒน์

อินทามระ
10

พสิษฐ์ จันทร์สุคนธ์

เอกชัย
11

วชิร รุจิระศิริกุล

บิ๊กซี ติวานนท์
12

วาณิชชา ทองศิริ

ดาวคะนอง
13
วิโรจน์ ฤทธิบูรณ์
หาดใหญ่
14
วีระพงษ์ วงศ์กันทรากร
เทสโก้โลตัส จรัญฯ
15
สิรินาฎ ท้วมพิบูลย์
ไดอาน่า หาดใหญ
16
อภิชาติ พุทธเจริญ
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
17
สุรสิทธ์ ไกรทรัพย์สม
เซ็นทรัลขอนแก่น
18
พิชัย กิติเวช
ศูนย์บริการลูกค้าพัทยา
19
สุพรศรี แต้วัฒนา
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
20
กิตติ บุญขันธ์
บิ๊กซีตวานนท์
21
ศุภชัย คงจาปี
ศูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ
22
สุชาติ ศรีคาภา
รามอินทรา
23
ณรงค์ ขันทสีมา
ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ
24
ดลชัย สุขเกษม
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
25
ชัยวัฒน์ ไตรกิ่ง
บิ๊กซีตวานนท์
26
พันทวี เรืองคา
ศูนย์บริการลกค้าสมุทรปราการ

 

ครั้งที่ 2

1
รัตนาภรณ์ ยมศรีเคน
ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
2
ชุติมา หวังสมนึก
ศูนย์บริการสาขารามอินทรา
3
อนุวงศ์ วิชชุวาณิชย์
ศูนย์บริการสาขาแจ้งวัฒนะ
4
อำนาจ หมวกหลำ
ศูนย์บริการสาขาบิ๊กซีบางพลี
5
ศศิกาญณ ภัทรประเสริฐ
ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
6
ดวงเดือน สอดศรี
ศูนย์บริการสาขาชิดลม
7
กิตติศักดิ์ คุณากร
ศูนย์บริการสาขาบางนา
8
กิตติศักดิ์ คุณากร
ศูนย์บริการสาขาบางนา
9
ณิศารุจ ชูชัยแสงรัตน์
ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต
10
สมชาย หาญสุวรรณ์
ศูนย์บริการสาขาแจ้งวัฒนะ
11
อุดมสิทธิ์ เทพส่องแสง
ศูนย์บริการสาขาเทศโก้โลตัส ถลาง
12
อนุสิทธิ์ เจียมบุญศรี
ศูนย์บริการสาขาบางเขน
13
ยุทธนา จันทร์แสง
ศูนย์บริการสาขาแจ้งวัฒนะ
14
พนิดา แพงสี
ศูนย์บริการสาขารามอินทรา

 

ครั้งที่ 3

1
ธีระพงษ หงษ์สาม บิ๊กซีลาปาง
2
ศิรรินทร์ ศิรธัญญะนันท ดาวคะนอง
3
จีรวรรณ มาทว ดาวคะนอง
4
ผนิทรา พละวุฒ เซ็นทรัล เชียงราย
5
ภาณุวัฒน์ ปัญญะการ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า2 จ.เชียงใหม
6
วิรากานต์ ศรีสุข ปทุมวัน
7
รัชนก ป้องทนุวฒน์ ปทุมวัน
8
ทิพวัลย์ ศิษย์พุทธธรรม ทุ่งมหาเมฆ
9
สุรยุทธ เอกอานวย พัทยา
10
ธนกร จิ๋วใจธรรม เทสโก้โลตัส บางใหญ่
11
พัชรีวรรณ ตั้งธนานุสนธ เซ็นทรัล ขอนแก่น
12
พรทิพย์ ตันธนพิพัฒน์ เซ็นทรัล ขอนแก่น
13
จุฑามาส นิยมสกุล
 
ศูนย์ปทุมวัน
14
ชนัญชิตา ทาระมัด ไอท สแควร
15
ภูวเนศวร ทองยาใจ เซ็นทรัล พิษณุโลก
16
พระปลัดจักรกฤษณ วชิรญาโณ ทีโอที อุบลราชธานี
17
เกียรติศักดิ์ ชินากร ศูนย์บริการสาขารามอินทรา
18
ขจรศักดิ์ วัชระ ศูนย์บริการสาขาพหลโยธิน
19
ณัฏฐ์ฎาพร เกษร ศูนย์บริการสาขาดาวคะนอง
20
ตันติศักดิ์ ศรีอ่อน ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต
21
ธรรมนูญ สถิตย์มั่น ศูนย์บริการสาขาพหลโยธิน
22
ธรรศพงศ์ จอมจิรโรจน์ ศูนย์บริการสาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า อ่อนนุช
23
นัฐพงษ์ จันทสร ศูนย์บริการสาขาเทสโก้โลตัส บ่อวิน
24
ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล ศูนย์บริการสาขาอุบลราชธานี
25
พงศ์พิพัฒน์ จันทร์นาค ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
26
พงษ์ลดา กลิ่นสุวรรณ์ ศูนย์บริการสาขาแจ้งวัฒนะ
27
พริ้มเพรา ทองพิทักษ์สกุล ศูนย์บริการสาขาแจ้งวัฒนะ
28
ภาสกร มังกรแก้ว ศูนย์บริการสาขารามอินทรา
29
ยุวันดา ธนะกุลมาส
ศูนย์บริการสาขาดาวคะนอง
30
รุ่งโรจน์ ใจเย็น
ศูนย์บริการสาขาดาวคะนอง
31
รุ่งนภา เดชะบุญชนะ
ศูนย์บริการสาขารามอินทรา
32
วสันต์ สิขเรศ
ศูนย์บริการสาขาดาวคะนอง
33
สายัณห์ คงสมปราชญ์
ศูนย์บริการสาขาบิ๊กซีบางพลี
34
อนุสิทธิ์ เจียมบุญศรี
ศูนย์บริการสาขาบางเขน
35
อัครวิชญ์ อินทอง
ศูนย์บริการสาขาแจงวัฒนะ

 

ครั้งที่ 4

1
ปานจิต จันทมงคลเลิศ (เจษฎา) ทีโอทีหัวหมาก
2
ธีรกานต์ (เบญจวรรณ) ทีโอทีแจ้งวัฒนะ
3
เบญจวรรณ ขุนอักษร ศูนย์บริการสาขาแจ้งวัฒนะ
4
โชติมา เข้มแข็ง ศูนย์บริการสาขาสมุทรปราการ
5
กัญจน์ เก้าแสนสุข ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต
6
กันตภณ ลาภเกรียงไกร ทีโอทีบิ๊กซีติวานนท์
7
จันทิมา เพียงเกาะ ศูนย์บริการสาขาพหลโยธินเพลส
8
ศศินันท์ ภูทิพย์สุภานนท์ (จิรรักษ์) ศูนย์บริการสาขาสมุทรปราการ
9
ชัยวัฒน์ ปานเอี่ยม ทีโอทีสมุทรปราการ
10
นุชนาฏ เพชรรัตน์ ศูนย์บริการมาบตาพุด
11
พัทธนันท์ สุวรรนวงษ์ (ประทีป) ทีโอทีเอกชัย
12
ภาคภูมิ แซ่จึง ทีโอทีอุดร
13
มะลิวัลย์ บุญธรรม ศูนย์บริการสาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 2 เชียงใหม่
14
มัณฑนา เสาร์รอด ศูนย์บริการสาขาบิ๊กซีติวานนท์
15
วิรัช ธรรมานนท์ ทีโอทีบางนา
16
รัตนาภรณ์ ยมศรีเคน (ศศิกาญจน์) ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
17
ศุรดา สำราญศิลป์ ทีโอทีบางนา
18
อัจฉราวรรณ บัวสาลี (สิทธิชัย) ศูนย์บริการสาขาดาวคะนอง
19
สุภาภรณ์ สุวรรณพันธ์ ทีโอทีพัทยา
20
สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร ศูนย์บริการสาขาบิ๊กซีลำพูน
21
เมย์ (อดิสร) ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
22
สุรสิทธิ์ (ศศิกานต์) ศูนย์บริการเซ็นทรัลขอนแก่น

 

ครั้งที่ 5

1
เจริญพงษ์ ตรีสิงหวงศ์ ศูนย์บริการเทสโก้โลตัสบ่อวินชลบุรี
2
จิรัฏฐ์ พันธุ์สง่า (แสงอรุณ) ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กตร้าอ่อนนุช
3
แพรวพรรณ กันทะวัง (แสงอรุณ) ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กตร้าอ่อนนุช
4
ยุวดี เหตุทอง (แสงอรุณ) ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กตร้าอ่อนนุช
5
ณัฏฐภรณ์ หิรัญวรรธวงศ์ ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
6
ไพจิตร ไชโย (นิติกร) ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กตร้าอ่อนนุช
7
สิทธิเทพ สิมะเสถียร (ประทุม) ศูนย์บริการปทุมวัน
8
ประพันธ์ อินต๊ะ ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กตร้า 2 เชียงใหม่
9
พิชัย กิติเวช ศูนย์บริการเทสโก้โลตัสบ่อวินชลบุรี
10
พุฒิพงศ์ กิตติไชยพัฒน์ ศูนย์บริการสมุทรปราการ
11
ภคนันทน์ พุ่มอรุณ ศูนย์บริการบางเขน
12
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ ศูนย์บริการปทุมวัน
13
วิชาญ จรภักดี ศูนย์บริการมาบตาพุด
14
รัตนาภรณ์ ยมศรีเคน (ศศิกาญจน์) ศูนย์บริการเซ็นทรัลขอนแก่น
15
ศุภชัย กอบชัยณรงค์ ศูนย์บริการเทสโก้โลตัสจรัญสนิทวงศ์
16
ประภาพร แตงกล่อม (สมชัย) ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
17
สุชาติ ศรีคำภา ศูนย์บริการรามอินทรา
18
อภิญญา จักรชัย ศูนย์บริการนครราชสีมา
19
อานนท์ นาอุดม ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กตร้าอ่อนนุช
20
อิศเรศน์ จันทมงคลเลิศ ศูนย์บริการมาบตาพุด
21
ทศพล เรื่องเนตร* ศูนย์บริการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

*(ยกมาจากครั้งที่4)

 

ครั้งที่ 6

1
ชญาดา หงษ์สุวรรณ์ ศูนย์บริการบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 2เชียงใหม่
2
นพดล สามเคี้ยม ศูนย์บริการบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี
3
นคร ภู่รัตน์ ศูนย์บริการบิ๊กซีหาดใหญ่
4
สุรสิทธิ์ (ศศิกาญจน์) ศูนย์บริการเซ็นทรัลขอนแก่น
5
สุนีย์ ใจเอื้อ ศูนย์บริการเทสโก้โลตัสจรัญสนิทวงศ์
6
ภุชงค์ แย้มพริบพรี ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
7
ธีรกานต์ หนูฤทธิ์ (เบญจวรรณ) ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
8
ประภาพร แตงกล่อม (สมชัย) ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
9
วรินทร์ทิพย์ สายสาระ (สารยุทธ) ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
10
อัจฉราวรรณ บัวสาลี (สิทธิชัย) ศูนย์บริการดาวคะนอง
11
นิตยตา นราแก้ว (ธีระวัฒน์) ศูนย์บริการทุ่งมหาเมฆ
12
พรทิพย์ ชัยพยนต์ ศูนย์บริการบางเขน
13
นิติพัฒณ์ หงษ์สุวรรณ์ ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า 2เชียงใหม่
14
เกศิญา เดือนเด่นฟ้า ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่
15
ศิริวรรณ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ศูนย์บริการบิ๊กซีติวานนท์
16
บรีรักษ์ หมวกหลำ (อำนาจ) ศูนย์บริการบิ๊กซีบางพลี
17
นงลักษณ์ เรืองศรี (ไตรวิชญ์) ศูนย์บริการปัตตานี
18
ศุภจักร พิทยากูล ศูนย์บริการพัทยา
19
นิคม สีฮอแก้ว ศูนย์บริการรามอินทรา
20
พุฒิพงศ์ กิตติไชยพัฒน์ ศูนย์บริการสมุทรปราการ

 

ครั้งที่ 7

1
เนาวรัตน์ แก้วกำเหนิด ศูนย์บริการสามเสน
2
ก่อพงศ์ ศักดา ศูนย์บริการบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี
3
ทัศนี วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์ ศูนย์บริการทุ่งมหาเมฆ
4
นิคม ศรีมงคล ศูนย์บริการเทสโก้โลตัสบางใหญ่
5
มนต์ชัย พ่วงใจ ศูนย์บริการบิ๊กซีบางพลี
6
วริยา สุวรรณ ศูนย์บริการบิ๊กซีติวานนท์
7
วสันต์ สิขเรศ ศูนย์บริการดาวคะนอง
8
สรรพสิฐ ถาวรพรชัย ศูนย์บริการบิ๊กซีติวานนท์
9
สหรัถ จิรังกูรวงศ์ ศูนย์บริการสมุทรปราการ
10
สาธิต สุวรรณสว่าง (สุรพร) ศูนย์บริการไดอาน่าสงขลา
11
อภิชาติ พุทธเจริญ ศูนย์บริการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
12
อภิญญา หลักชัย ศูนย์บริการนครราชสีมา
13
กันต์นิกา แก้ววิเศษ ศูนย์บริการมาบตาพุด
14
ชญาดา หงษ์สุวรรณ์ ศูนย์บริการบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 2 เชียงใหม่
15
ปิยะวัฒน์ พุทธิหิรัญนนท์ ศูนย์บริการเซ็นทรัลพิษณุโลก
16
พุฒิพงศ์ กิตติไชยพัฒน์ ศูนย์บริการสมุทรปราการ
17
มณเฑียร ดวงจิโน ศูนย์บริการบางเขน
18
ยุวันดา ธนะกุลมาส ศูนย์บริการบางนา
19
วรพล เสมือนโพธิ์ ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
20
สุรสิทธิ์ ไกรทรัพย์สม ศูนย์บริการสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น

 

ครั้งที่ 8

1
พรทิพย์ วีสมหมาย (บุรินทร์) ศูนย์บริการเดอะมอลล์นครราชสีมา
2
พิมลณัฏฐ์ นิยุตรานนท์ (ทัชพล) ศูนย์บริการเทสโก้โลตัสบ่อวิน
3
เจษฎา จันทมงคลเลิศ ศูนย์บริการหัวหมาก
4
อาสมาน ดาซอตาลาแด ศูนย์บริการปัตตานี
5
วิเชาว์ จันทร์ภิบาล ศูนย์บริการบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี
6
วัชรกร จิรกิตอนันต์ ศูนย์บริการอุบลราชธานี
7
วรพล เสมือนโพธิ์ ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
8
รัชฎา วงศ์แดง ศูนย์บริการปัตตานี
9
รอสดี แวหะยี ศูนย์บริการปัตตานี
10
มุตตากีน เจะแว ศูนย์บริการปัตตานี
11
พิราวรรณ ดิษเสถียร ศูนย์บริการบิ๊กซีติวานนท์
12
ประสิทธิ์ พ่วงสมพงษ์ ศูนย์บริการเดอะมอลล์นครราชสีมา
13
ประสิทธิ์ พ่วงสมพงษ์ ศูนย์บริการเดอะมอลล์นครราชสีมา
14
ประการ พรหมดี ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
15
ณิศารุจ ชูชัยแสงรัตน์ ศูนย์บริการเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
16
ณัฐฑนันท์ แก้ววงศ์วรรณา ศูนย์บริการบางนา
17
ชนธิป พฤกษ์ประมูล ศูนย์บริการบิ๊กซีเอ็กตร้าอ่อนนุช
18
รุจี ทองวัตร (จินตนา) ศูนย์บริการปัตตานี
19
นวินดา ทองอันตัง (ขจรศักดิ์) ศูนย์บริการแจ้งวัฒนะ
20
กษิรา จันทร์ดี ศูนย์บริการบางเขน