เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน ลงทะเบียนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร ใครได้รับสิทธิบ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร ใครได้รับสิทธิบ้างไปดูกันเลย สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุคือโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณที่อาจได้รับผลกระทบกับรายได้หลังเกษียณอายุที่อาจไม่ได้ทำงานนั่นเอง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ เงินเดือนผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลได้จัดไว้ให้กับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ เพื่อเงินส่วนนี้จะได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังวัยเกษียณ และคนที่จะได้รับสิทธินั้นมีเงื่อนไขจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยยังไม่เคยลง

ทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนและคนที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเอง

 

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นี้เราสามารถที่จะลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์หรือช่องทางใดได้บ้างไปดูกัน สำหรับใครที่มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์แล้วสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 ต.ค ของทุกปี โดยการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด ปี 2567 นี้ได้ 2 ช่วง คือ เดือนต.ค.-พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา และตั้งแต่เดือนม.ค.ไปจนถึงเดือนก.ย. 2567/2024 เพื่อจะได้รับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนต.ค. 2567 เป็นต้นไปสำหรับคนที่มีอายุครบ 60 ปีนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนในการลงทะเบียนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากเพียงนำเอกสารและหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาในวันเวลาราชการ หากกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนเองได้ให้แนบใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนได้ โดยปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนทางออนไลน์ได้แต่เชื่อว่าในอนาคตเราอาจจะลงทะเบียนทางออนไลน์ได้อย่างแน่นอน

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567/2024 แล้วเราไปตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่และวิธีรับเงินจะได้รับยังไง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหนไปดูกันเลย สำหรับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นสามารถที่รับได้หลายวิธีที่ได้เลือกลงทะเบียนไปตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นการรับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดผ่านผู้รับมอบอำนาจหรือรับเงินโอนจากบัญชีตัวเองหรือรับเงินโอนจากบัญชีของผู้รับมอบอำนาจ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรัฐจะเป็นตารางการจ่ายแบบขั้นบันไดคือ อายุ 60-69 ปี จะจ่ายเงิน 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี จะจ่ายเงิน 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี จะจ่ายเงิน 800 บาทต่อเดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะจ่ายเงิน 1,000 บาทต่อเดือน โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกวันที่ 10 ของเดือนนั่นเอง

Scroll to Top