บริการคงสิทธิเลขหมาย
Mobile Number Portability


MNP (Mobile Number Portability)
คือ การบริการคงสิทธิใช้เลขหมายเดิมแต่สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการ
สถานที่ หรือ ประเภทบริการได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ
แบบเติมเงิน (prepaid) หรือ แบบรายเดือน (postpaid)
ก็สามารถใช้บริการนี้ได้
 • สำหรับระบบรายเดือน
  ต้องไม่มียอดค้างชําระกับค่ายเดิม

 • สำหรับระบบเติมเงิน
  หากยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ต้องทำการลงทะเบียนกับค่ายเดิมก่อน
  ทั้งนี้ยอดเงินและวันคงเหลือไม่สามารถโอนมาจากค่ายเดิมได้


 • ชื่อของผู้ขอย้ายต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

 • เลขหมายที่ขอโอนย้ายต้องไม่มีภาระผูกพันสัญญาใดๆ กับค่ายเดิม

 • บุคคลธรรมดา
  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หรือบัตรอื่นๆ
  ที่มีภาพถ่ายซึ่งหน่วยงานราชการออกให้


 • นิติบุคคล
  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
  (หากให้ผู้อื่นมายื่นแทน กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
  ในเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี)


 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ
  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง


 • กรอกแบบฟอร์มคำขอโอนย้าย และยื่นเอกสาร ที่ TOT Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ
  พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 29 บาท (รวม VAT แล้ว)


 • รับซิมการ์ดใหม่ของ TOT3G
  (ซิมที่ได้รับไปยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ซิมเดิมต่อไปก่อน)

 • รอรับ SMS แจ้งผลการขอโอนย้ายซึ่งจะส่งมาที่ซิมเดิมของท่าน
  อนุมัติ พร้อมระบุวันและเวลาที่สามารถใช้บริการ TOT3G ได้
  ไม่อนุมัติ พร้อมระบุสาเหตุ ทั้งนี้ท่านต้องติดต่อกลับค่ายเดิม
 • ยื่นเอกสารรับซิมการ์ดใหม่ ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • เริ่มใช้บริการ TOT3G พร้อมรับ SMS ต้อนรับและยืนยันโปรโมชั่น
 • 3G ย่อมาจากอะไร?

  3G มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ย่อมาจากคำว่า Third Generation Mobile Network เป็นเทคโนโลยียุคถัดมาจากการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 2 หรือ 2G ซึ่งมีมาตรฐานที่สำคัญที่มีการนิยมใช้งานทั่วโลกอยู่ 2 มาตรฐาน ได้แก่ GSM (Global System for Mobile Communication) ของกลุ่มสหภาพยุโรป และ CDMA (Code Division Multiple Access) ของสหรัฐอเมริกา

  เทคโนโลยี 2G กับ 3G แตกต่างกันอย่างไร?

    เทคโนโลยี 2G มีการทำงานแบบ Time Division Multiple Access (TDMA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าต้องจัดสรรวงจรให้กับผู้ใช้งานตายตัว ไม่สามารถนำทรัพยากรเครือข่ายมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบ Voice ซึ่งต้องการคุณภาพและความคมชัดในการสนทนา ซึ่งเทคโนดลยี 3G ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเปิดให้บริการ Non-Voice อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งยังคงรักษาคุณภาพในการให้บริการ Voice ด้วยระดับคุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกว่าในยุค 2G
  3G มีช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่ และ สมบูรณ์แบบขึ้น เช่น บริการส่งแฟกซ์, โทรศัพท์ต่างประเทศ ,รับ-ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ ,ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร, ดาวน์โหลดเพลง, ชมภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีความคล่องตัวในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมาตรฐานการเชื่อมต่อต่างๆสอดรับกับมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตใน ปัจจุบัน
   
  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
   
  รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่3 (3G)
  ระบบ อนาล็อค ดิจิตอล ดิจิตอล
  การรรับส่งข้อมูล
  (Data)
  ไม่ได้ ได้ ได้ด้วยความเร็วสูง
  สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้แทน ADSL ได้
  Application ใช้เฉพาะ Voice, SMS ใช้เฉพาะ Voice, SMS, Internet ใช้ Voice, SMS, Internet, Multimedia
  การใช้งานอินเทอร์เน็ต
  บนมือถือ
  - ใช้ WAP ได้แต่ไม่รองรับ การใช้งานแบบ Multimedia ใช้ WAP ได้และรองรับการใช้งานแบบ Multimedia
  การใช้งานร่วมกับ
  เทคโนโลยีอื่นๆ
  เข้ากับ 3G ไม่ได้ เข้ากับ 3G ไม่ได้ ใช้งานร่วมได้กับทุกเทคโนโลยี
  การรบกวนสัญญาณ มาก ปานกลาง ต่ำ
  การใช้งานต่างประเทศ ไม่ได้ ใช้ได้ทั่วโลก (Roaming) ใช้ได้ทั่วโลก (Roaming)
   

  TOT จะเปิดตัวบริการ TOT 3G เมื่อไหร่?

  ทีโอที เปิดตัวบริการ 3G เฟสแรกในวันที่ 3 ธันวาคม 2552

  TOT 3G แตกต่างจาก ผู้ให้บริการรายอื่นอย่างไร?

  TOT 3G ใช้ย่านความถี่ในการให้บริการคือ 1965-1980 MHz และ 2155 – 2170 MHz โดยมีความกว้างแถบคลื่น (Bandwidth) 15+15 MHz ตามมาตรฐานของ 3G คือ 1920-1980 MHz. และ 2110-2170 MHz โดยมีความกว้างแถบคลื่น (Bandwidth) 60+60 MHz ซึ่งระบบ 3G ของทีโอทีถือเป็น 3G ของแท้ที่ใช้ความถี่ย่านมาตรฐานต่างจากโอเปอเรเตอร์รายอื่นที่ทดสอบหรือให้ บริการในวงจำกัดขณะนี้ 

  ลูกค้าเดิมของ Thai Mobile จะได้รับการย้ายเครือข่ายมาใช้บริการ TOT 3G อัตโนมัติหรือไม่ และสามารถใช้ Sim Card เดิมได้หรือไม่?

    ไม่ เนื่องจากเครือข่ายการให้บริการเป็นคนละระบบ และ ต้องทำการเปลี่ยน Sim Cardใหม่เพราะของ Thai Mobile ไม่รองรับ Application ต่างๆของ3G 

 • หากลูกค้าไม่ต้องการย้ายเครือข่ายจาก Thai Mobile มาใช้ TOT 3G ได้หรือไม่?

  ไม่ เนื่องจากเครือข่ายการให้บริการเป็นคนละระบบ และ ต้องทำการเปลี่ยน Sim Cardใหม่เพราะของ Thai Mobile ไม่รองรับ Application ต่างๆของ3G 

  TOT 3G มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่?

  ไม่ เนื่องจากเครือข่ายการให้บริการเป็นคนละระบบ และ ต้องทำการเปลี่ยน Sim Cardใหม่เพราะของ Thai Mobile ไม่รองรับ Application ต่างๆของ3G 

  ในพื้นที่ที่ TOT 3G ไม่สามารถให้บริการได้ลูกค้าจะใช้ Voice และ Data ได้หรือไม่?

  สามารถใช้ Voice ได้ตามปรกติ ด้วยการ Roaming กับพันธมิตร สำหรับบริการด้าน Data ทีโอทีอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร 

  TOT 3G ให้บริการรูปแบบใดบ้าง (Pre Paid หรือ Post Paid)?

  TOT 3G ให้บริการทั้งแบบ Pre Paid และ Post Paid

  SIM TOT 3G มีช่องทางจำหน่ายทางใดบ้าง?

  ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 • TOT 3G สามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่?

  7.2 Mbps แต่ทั้งนี้ระดับความเร็วในการใช้งานที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นระยะห่างระหว่างจุดปล่อยสัญญาณกับตัวเครื่อง 

  โทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งาน 3G และอุปกรณ์ Air Card มียี่ห้อใดรุ่นใดบ้าง?

  ทุกยี่ห้อที่รองรับ3G  

  TOT 3G มาสามารถ Roaming ไปใช้ในต่างประเทศได้หรือไม่?

  ยังไม่ได้

  โทรไปต่างประเทศได้หรือไม่?

  โทรได้ โดยผ่าน 007 /008 

  บริการ 3G แตกต่างกับบริการ TOT Wi-Fi หรือ TOT HotSpot หรือไม่?

  แตกต่าง เนื่องจากบริการ 3G เป็นบริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่บริการ TOT Wi-Fi และ TOT HotSpot เป็นบริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย

 • เลขหมายให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G(ระบบเติมเงิน PrePaid)

   
   

  เมื่อไหร่ต่างจังหวัดจะสามารถใช้ TOT3G ได้

  ตามแผนดำเนินการให้บริการในเดือน พ.ค. 2555 นี้  18 จังหวัดที่จะสามารถใช้บริการได้ คือ กรุงเทพฯ  ปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ 14 จังหวัดหลัก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง สงขลา  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต เชียงใหม่  เชียงราย  ลำปาง  พิษณุโลก  อุดรธานี  นครราชสีมา  ขอนแก่น หนองคาย และอุบลราชธานี

  สามารถซื้อ Sim TOT3G ได้จากที่ไหนบ้าง ต่างจังหวัดได้หรือไม่

  สมัครใช้บริการและซื้อซิม TOT3G ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมื่อขยายบริการในต่างจังหวัดแล้ว จะสามารถซื้อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ของจังหวัดนั้นๆ

  ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัดมีความเร็วของ TOT3G เท่าไหร่ กี่เม็ก

  ความเร็วของ TOT3.9G ใน กทม.และปริมณฑล ความเร็วสูงสุดที่ 42Mbps*
  ต่างจังหวัดความเร็วสูงสุดที่ 21 Mbps*
   
  *ความเร็วเป็นความเร็วสูงสุด หากมีผู้ใช้หลายคนในพื้นที่เดียวกัน ความเร็วที่ได้จะเป็นการ Share กันระหว่างผู้ที่ใช้งานพร้อมกัน
   

  สามารถย้ายค่ายต่างจังหวัดได้หรือไม่

  ต่างจังหวัดสามารถย้ายค่ายได้ แต่ ณ วันนี้สถานที่รับเรื่องมีเพียงในเขต กทม. เมื่อ TOT3G ขยายพื้นที่บริการในต่างจังหวัด ก็จะมีการเพิ่มสถานที่บริการคงสิทธิเลขหมายในต่างจังหวัดด้วย
   
  * ดูรายละเอียดการย้ายค่ายได้ในเว็บ

 • โทรศัพท์ที่สามารถใช้ TOT3G ได้?

  TOT3G ให้บริการบนคลื่นความถี่ WCDMA หรือ UMTS 2100 MHz (เรียกสั้นๆว่าคลื่น 2100 MHz หรือ 2.1 GHz)  ดังนั้นเครื่องโทรศัพท์ที่รองรับคลื่นความถี่ 2.1 GHz ก็สามารถใช้ TOT3G ได้ แต่ถ้าจะให้ดีเลือกโทรศัพท์ที่มีกล้องหน้าด้วย จะได้ใช้ Video Call โทรแบบเห็นหน้าได้คะ
   

  ทำไมต้องมี MNP?

  ในปัจจุบันการจะ เปลี่ยน ผู้ให้บริการเครือข่าย แต่ละครั้งต้องเปลี่ยน SIM เท่านั้น ซึ่งหมายถึงเราต้องเปลี่ยนเบอร์ด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะติดต่อเรา ไม่สามารถติดต่อเราได้ จึงทำให้ต้องซื้อ SIM เพิ่มทำให้เกิดความยุ่งยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ฉะนั้นการมีระบบ MNP จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยไม่อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเอง

  MNP เริ่มใช้เมื่อไหร่?

  TOT3G คาดว่าจะเปิดให้บริการ หากบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (Clearing House) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะใช้บริการได้ภายใน ธันวาคม 2553

  จะใช้ MNP ต้องทำอย่างไร?

  หาก ต้องการใช้บริการ MNP สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ให้บริการของเครือข่ายที่ต้องการเปลี่ยน ซึ่งหาได้จาก ตามห้างสรรพสินค้า หรือจุดให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆ โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้งที่ จะใช้บริการ MNP โดย ต้องมาติดต่อขอใช้บริการก่อน 15:30น. ของทุกวันทำการ

  ใช้ระยะเวลาในการโอนย้ายนานหรือไหม?

  •สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 1-24 หมายเลข ใช้เวลา 3 วันทำการ
  •สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 25-500 หมายเลข ใช้เวลา 20 วันทำการ
  •สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 501 หมายเลขขึ้นไป ใช้เวลา 20 วันทำการ

 • ถ้าเกิดปัญหาขณะรอการโอนย้ายจะทราบได้อย่างไร?

  ในขณะที่ดำเนินการจะมีการแจ้งเป็น SMS มาบอกสถานะว่าตอนนี้ ติดปัญหาหรือ เสร็จสิ้นแล้ว โดยหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งได้ที่สถานบริการลูกค้าที่ติดต่อขอใช้บริการ เพื่อที่พนักงานจะดำเนินการแก้ไขต่อไ

กรอกข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
เบอร์โทร*
คำถาม