TOT3G_Pro_MaxiRoll.jpg

เงื่อนไข

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile ระบบรายเดือน “Maxi Roll”
•    *อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
•    Internet EDGE/GPRS (AIS) 0.85 บาท/MB
•    ค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรจากโครงข่าย TOTmobile และ AIS 0.99 บาท/นาที
•    การใช้งานอินเทอร์เน็ต  ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Unlimited) เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้วระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps.
•    อัตราค่าบริการ SMS 1 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และ MMS 4บาท/ข้อความ/เลขหมาย faceTALK 2 บาท/นาที
•    ** สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Lucky Roll จะได้รับการยกยอดปริมาณการใช้งาน อินเทอร์เน็ตที่เหลือของเดือนปัจจุบัน ไปใช้ในเดือนถัดไป สะสมสูงสุดได้ไม่เกิน 3 เท่า เมื่อนับรวมกับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้รับในเดือนนั้น กรณีมีการเปลี่ยนแพ็กเกจ ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่ยกยอดปริมาณอินเทอร์เน็ตที่เหลือไปเดือนถัดไป 
•    กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม TOTmobile ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
•    กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล  จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
•    อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต  TOTmobile  ตามตารางข้างต้น  สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
•    อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008 จะคิดอัตราตามที่บมจ.ทีโอที เรียกเก็บ
•    ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล  และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
•    TOTmobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต  ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
•    ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และชั่วโมงใช้งาน โดยกด *1993#โทรออก หรือผ่านทาง www.tot3g.net และ TOTmobile eService ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ TOTmobile Contact Center 1777
•    สิทธิการใช้บริการต่าง ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้า/บริการอื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
•    กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  บมจ.ทีโอที มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
•    บมจ. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่ ทีโอที ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นจาก กสทช. หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับดังกล่าว