เงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขาย TOT3G ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุดซิม อสม. ชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เท่านั้น โดยจะมีอัตราค่าบริการ 49 บาท/เดือน (อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. ขั้นตอนการรับซิม อสม.
  • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จะต้องแสดงบัตรประชาชนของตนเอง แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ดำเนินการตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์ https://checkvhv4.moph.go.th/ โดยใส่ username: TOT และ password: TOT check Vhv
  • เมื่อพบว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จะได้รับซิม อสม. เพื่อใช้งาน ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนซิมการ์ด ผ่านApplication 2 แชะ ก่อนถึงจะใช้งานซิม อสม. ได้
 3. เมื่อเปิดใช้บริการ ชุด ซิม อสม. ครั้งแรก จะมีอายุการใช้งาน 30 วัน
 4. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOT3G ระบบเติมเงิน (Prepaid) อื่นๆไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายชุด ซิม อสม. นี้ได้
 5. ผู้ใช้บริการซิม ชุด ซิม อสม. จะได้รับสิทธิ์การใช้งานการโทร (Voice) เมื่อหน้าจอจับ สัญญาณ TOT3G เท่านั้น โทรไปยังโครงข่าย TOT3G และโครงข่ายอื่นๆ ฟรี 20 นาที ซึ่งสามารถใช้งานได้ 30 วัน เมื่อผู้ใช้บริการใช้ครบตามที่กำหนดแล้ว แต่มีการใช้งานการโทรเกิดขึ้นอีก ระบบจะคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที ในอัตรา 1 สตางค์/วินาที
 6. กรณีหน้าจอโทรศัพท์แสดงสัญญาณโครงข่ายโรมมิ่ง (Roaming) และผู้ใช้บริการมีการใช้งานการโทรออกไปยังเลขหมายอื่น ระบบจะคิดค่าบริการการโทรตามจริงเป็นวินาที ในอัตรา 1.65 สตางค์/วินาที
 1. ผู้ใช้บริการซิม อสม. จะได้รับสิทธิ์การใช้งาน Internet TOT3G ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ Internet TOT3G ด้วยความเร็วสูงสุดได้ต่อเนื่องจำนวน 200 MB  และสามารถเข้าใช้งาน Application ของ อสม.ได้ฟรี ด้วย Internet TOT3G ที่ความเร็วสูงสุด ซึ่งสามารถใช้งานได้ 30 วัน เมื่อผู้ใช้บริการใช้ครบตามที่กำหนดแล้ว แต่มีการใช้งาน Internet TOT3G เกิดขึ้นอีก ระบบจะคิดค่าบริการตามจริง ในอัตรา 0.10 บาท/MB
 2. กรณีหน้าจอโทรศัพท์แสดงสัญญาณโครงข่ายโรมมิ่ง (Roaming) และผู้ใช้บริการมีการใช้งาน Internet ระบบจะคิดค่าบริการการโทรตามจริงเป็นวินาที ในอัตรา 0.25 บาท/MB
 3. สิทธิ์การใช้งานการโทร (Voice) เมื่อหน้าจอจับ สัญญาณ TOT3G เท่านั้น โทรไปยังโครงข่าย TOT3G และโครงข่ายอื่นๆ ฟรี 20 นาที รวมถึงการใช้งาน Internet TOT3G จำนวน 200 MB ด้วยความเร็วสูงสุด หากใช้ไม่หมดภายใน 30 วันสามารถสะสมการใช้งานได้ (สะสมอยู่ในกระเป๋าโบนัส) แต่ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 4. กรณีผู้ใช้บริการซิม อสม. ใช้สิทธิ์การใช้งานการโทร (Voice) และ การใช้งาน Internet TOT3G ที่ได้รับครบตามกำหนดแล้ว และไม่ต้องการใช้งานโดยคิดจากอัตราส่วนเกิน หากต้องการที่จะใช้งานการโทร (Voice) และ การใช้งาน Internet TOT3G รวมถึงการใช้งาน Application ของ อสม. ฟรี เหมือนสิทธิ์ที่เคยรับตามตารางข้างต้น ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าสู่ซิม อสม. และทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุด อสม. นี้ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         สิทธิพิเศษในการซื้อบริการเสริม (Topping)
  แพ็กเกจเสริม(Topping) ค่าบริการ/ครั้ง(บาท) โทรฟรีทุกโครงข่าย(นาที) ปริมาณการใช้งาน Data จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด(MB) การใช้งาน App อสม.  ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 Mbps. อายุการใช้งาน(วัน)
        อสม.          49          20          200           ฟรี         30
  • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด อสม. สำหรับผู้ใช้บริการซิม อสม. สมัครใช้งานเท่านั้น  สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมนี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้บริการด่วนพิเศษ กด *1806*49# บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.tot3g.net บริการผ่าน Application TOT3G Easy Mobile
  • สำหรับบริการเสริม อสม. (Topping) อัตราค่าบริการ 49 บาท/ครั้ง (อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ปริมาณ 200 MB ที่ความเร็วสูงสุด ใช้งานการโทรจากโครงข่าย TOT3G ไปยังโครงข่ายอื่นๆ ได้ 20 นาที และสามารถใช้งาน App อสม. ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 Mbps. ได้ 30 วัน และหลังจากการใช้งานครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว หากไม่มีการสมัครบริการเสริมใหม่ (Topping) ใหม่ แต่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานการโทร ระบบจะคิดอัตราค่าบริการ ตามอัตราปกติ
 5. ผู้ใช้บริการ ซิม อสม. ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้งานรายการส่งเสริมการขายอื่นของ TOT3G ได้ แต่สามารถสมัครบริการเสริมที่ TOT3G มีบริการได้ทุกบริการสำหรับระบบเติมเงิน (Prepaid) และหากผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด อสม. อยู่แล้วต้องการเปลี่ยนไปสมัครหรือซื้อรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดอื่นๆของ TOT3G รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด.อสม. เดิม จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกัน ระบบจะเลือกรายการส่งเสริมการขายล่าสุดที่ผู้ใช้บริการเลือกซื้อเป็นหลัก
 6.  หากผู้ใช้บริการใช้งานในส่วนของเนื้อหาใดๆ ซึ่งไม่อยู่ภายในหมายเลข IP ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งไว้ จะมีค่าบริการส่วนเกิน (อัตราราคาตามที่แจ้งข้างต้น) ซึ่งไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ การเข้าใช้งาน Application ของ อสม. ฟรี ที่ผู้ใช้บริการได้รับ
 7. อัตราค่าโทรตามตารางข้างต้น เมื่อโทรศัพท์จับสัญญาณ TOT3G และโครงข่ายโรมมิ่ง (Roaming) จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
 8. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเสริมที่ได้กด USSD สมัคร ได้โดยกด.*1801*0#   ทั้งนี้ไม่สามารถขอหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ โดยหลังจากทำรายการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว หากมีการใช้งานระบบจะคิดค่าบริการ ตามอัตราส่วนเกิน ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 9. เมื่อหน้าจอจับสัญญาณ TOT3G ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก(กระเป๋าเมน) แต่ถ้าสัญญาณ Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน) เท่านั้น
 1. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดโบนัส ยอดเงินคงเหลือ และการใช้งานได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
  • เว็บไซต์ www.tot3g.net เลือก Prepaid Service
  • กด *153#  โทรออก เลือก 1 (ดูยอดเงินคงเหลือ), เลือก 2 (ดูโบนัสจำนวนเวลาโทร), เลือก 6 (ดูโบนัส Internet)
  • กด *1530  โทรออก กด 1 (เงินคงเหลือ), กด 2 (โบนัสจำนวนเวลาโทร), กด 6 (โบนัส Internet)
  • สอบถาม Call center กด 1777 โทรออก (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 2. ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้ง TOT3G Easy Mobile Application โดยพิมพ์  TOT3G Easy Mobile สำหรับค้นหาเพื่อติดตั้ง สำหรับตรวจสอบโบนัส ยอดเงินคงเหลือ ตรวจสถานะซิมการ์ด ฯลฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  • IOS ติดตั้งจาก App Store
  • Android ติดตั้งจาก Play Store
  • Windows Mobile ติดตั้งจาก windows phone store
 3. ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
  • เติมเงิน Online ได้ที่ Counter Service 7-11 / Counter Service Justpay / ตู้เงินบุญเติม
  • เติมเงินด้วย รหัส/บัตร TOT Prepaid ดำเนินการได้ 3 ช่องทาง
   • กด *1901# โทรออก แสดงข้อความ ใส่รหัสบัตร กดยืนยัน
   • กด *1902# โทรออก ฟังเสียง ใส่รหัสบัตร กดยืนยัน
   • เว็บไซต์ www.tot3g.net เลือก Prepaid Service
  • เติมเงินด้วย รหัส/บัตร TOT3G ดำเนินการได้ 3 ช่องทาง
   • กด *888# รหัส TOT3G 16 หลัก # โทรออก
   • กด *8888 ฟังเสียง กดรหัส TOT3G 16 หลัก กดยืนยัน
   • เว็บไซต์ www.tot3g.net เลือก Prepaid Service
  • โอนเงินให้กันระหว่างซิมพรีเพดด้วยกัน ดำเนินการได้ 2 ช่องทาง (การโอนแบบนี้จะได้รับเฉพาะจำนวนเงินจะไม่ได้รับ วันใช้งานเพิ่ม)
   • กด *1903# โทรออก ทำตามคำแนะนำที่แสดงข้อความหน้าจอ
   • กด *1904 โทรออก ฟังเสียงและทำตามคำแนะนำ
   • ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
   • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   • ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
   • ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 4. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS MMS faceTALK และการใช้งาน Internet TOT3G ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติบริการออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 5. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข.007.และ.008.จะคิดอัตราตามที่.บมจ.ทีโอทีเรียกเก็บ
 6. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ.วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของ Internet TOT3G เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 7. TOT3G สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 8. TOT3G ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย TOT3G ระบบเติมเงิน ชุด ซิม อสม. โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้ใช้บริการซิม อสม. สามารถตรวจสอบยอดเงิน, วันหมดอายุ และการใช้งาน โดยกดรหัส *153#  ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้และชั่วโมงใช้งานโดยกด *1993#  หรือผ่านทาง www.tot3g.net และ Application TOT3G Easy Mobile ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT3G.Contact.Center 1777