บริการแนะนำ

การใช้งาน TOT3G web application 'iCoverage on Mobile'
iCoverage on Mobileเป็น web application ที่ใช้ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ TOT3G ผ่าน Mobile devicesได้อย่างหลากหลาย มีการเพิ่มเติมข้อมูลบริการใหม่ๆทุกสัปดาห์ ซึ่งมีการใช้งานผ่านเวป ได้โดยตรงที่  icoverage.tot3g.net/mobile หรือ QR Code ที่ปรากฏ คุณสมบัติของ Mobile devices ที่จะใช้งานได้ จำเป็นต้องติดตั้ง internet browser ที่รองรับ HTML5 เพื่อใช้งานโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 
1. Operation system
a.      IOS
b.      Android

2. internet browser
a.   Google Chrome
b.   Android browser ( 4.0 ICS +)
c.   Safari   iOS 5+
d.   Firefoxmobile 9 + (Android 2.0+)
e.   Opera  11.5+ (Android 1.6+)
 
หมายเหตุ  แนะนำบริการเพิ่มเติมได้ที่ nattawat.b@tot3g.net


เงื่อนไข