TOT3G_info_MaxiVoice4.jpg

เงื่อนไข

1. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือนชุด “ Maxi Voice ” ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561  ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย TOT3G ระบบรายเดือน ชุด Maxi Voice  ซึ่งสามารถใช้บริการได้ 12 รอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่น สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้  สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้และไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผล ในรอบบิลถัดไป
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
4.  อัตราค่าโทรศัพท์ตามตารางข้างต้น เมื่อโทรศัพท์จับสัญญาณ TOT3G หน้าจอแสดงสัญญาณ TOT3G/TOT Mobile  ระบบจะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที  หากโทรจากโครงข่ายโรมมิ่งหน้าจอแสดงสัญญาณ TH AIS/TH GSM ระบบจะคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีในอัตรา 1.65 สตางค์/วินาที
5.  กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก  ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมด  ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ เช่น Bug 1113 จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ 
6. กรณีหน้าจอแสดงสัญญาณ TH AIS/TH GSM (Roaming) และผู้ใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือน
7. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น  เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
8. อัตราค่าโทรศัพท์  SMS  MMS  faceTALK  และอัตราการใช้งาอินเทอร์เน็ต  TOT3G  ตามตารางข้างต้นส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
9. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า.บมจ.ทีโอที  มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการ จะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
10. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT3G ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
11. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ  008  จะคิดอัตราตามที่  บมจ.ทีโอทีเรียกเก็บ
12. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน  อัตราค่าบริการ. วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตรา
ความเร็วของอินเทอร์เน็ต  TOT3G  เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ – ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ  -  ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
13. TOT3G สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
14. TOT3G สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือนชุด Maxi Voice โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15.  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง  www.tot3g.net. และ Application  TOT3G  EasyMobile .ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT3G.Contact.Center 1777
 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2561